برخورد یک خودرو به ورودی سفارت رژیم صهیونیستی در توکیو


تهران- ایرنا- منابع خبری ژاپن امروز از برخورد یک خودرو به موانع ورودی سفارت رژیم صهیونیستی در شهر توکیو خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293488/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88