برای نخستین بار پس از کودتا یک مقام میانماری در نشست آسه‌آن شرکت می‌کند
تهران- ایرنا- مقامات اندونزی از حضور نماینده میانمار در نشست آسه‌آن برای نخستین بار پس از کودتای ۲۰۲۱ خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368858/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA