بحران، دامنگیر حزب حاکم ژاپن
تهران- ایرنا- بحران رسوایی‌های مالی در جناح‌های حزب لیبرال دموکرات ژاپن، دامن حزب حاکم را فرا گرفته تا جاییکه برخی جناح‌ها منحل خواهند شد و اعضا به تدریج از سمت خود استعفا می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85371370/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86