بازداشت سرباز آمریکایی در کره شمالی و احتمال تماس‌های دیپلماتیک


تهران- ایرنا-  به دنبال بازداشت یک سرباز آمریکایی بعد از عبور بدون مجوز از محدوده مرزی کره‌شمالی توسط نیروهای این کشور، بنظر می رسد ممکن است دو کشور به رغم تنش های فراوان، ناچار به انجام تماس ها و تعاملات دیپلماتیک برای حل و فصل موضوع سرباز بازداشت شده شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174617/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9