ایتالیا به دنبال خروج از طرح کمربند و جاده چین است


تهران- ایرنا- گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا گفت: رم به دنبال خروج از طرح کمربند و جاده چین است اما نمی‌خواهد خروج از این طرح به روابط میان دو کشور آسیب برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185139/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA