انتخاب یک نخست وزیر برای دومین دوره در تاریخ دموکراسی بوتان
تهران- ایرنا- برای اولین بار در نظام دموکراتیک بوتان که از ۱۵ سال پیش بر این کشور حاکم شد، یک نخست وزیر برای دومین دوره به این سمت دست پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349615/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86