انار افغانستان، در انتظار ورود به بازارهای چین


تهران- ایرنا – تاجران افغانستانی معتقدند که با توجه به ممنوع شدن کشت خشخاش در این کشور ، ورود محصولات کشاورزی به چین از جمله انار به توسعه اقتصادی کابل کمک زیادی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287243/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86