اقتصادهای برتر جهان در سال ۲۰۲۴؛ غول‌های آسیا در تعقیب رقبا
تهران – ایرنا – عبور جهان از گرداب اقتصادی ناشی از شیوع مرگبار کرونا در سال های اخیر و رونق تدریجی کسب و کارها و تولید و تجارت در کشورهای مختلف، باعث شد تا برخی شاخص های رشد اقتصادی برخی کشورها بار دیگر وبا شیب های مختلف روی منحنی صعودی قرار گیرد هرچند برخی نرخ رشد برخی قدرت های اقتصادی همچنان منفی باقی مانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342180/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7