افغانستان برای استفاده از تجارب ایران برای توسعه این کشور ابراز آمادگی کرد


تهران – ایرنا – هیاتی 12 نفره به سرپرستی ” نورالدین عزیزی ” وزیر صنعت ، اقتصاد و تجارت افغانستان روز شنبه وارد مرز دوغارون شد و مورد استقبال مقامات استان خراسان رضوی قرار گرفت .


منبع: https://www.irna.ir/news/85053229/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2