افزایش فروش تسلیحات آمریکایی ناشی از چین، روسیه و ایران هراسی است
تهران-ایرنا- یک کارشناس نظامی چینی تاکید کرد که آمریکا با ایجاد پروژه‌های ایران‌، چین و روسیه هراسانه بدنبال ایجاد فضایی متشنج برای افزایش فروش تسلیحات نظامی خود به کشورهای منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85372301/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C