افزایش شمار سالمندان چالش بزرگ آسیا


تهران- ایرنا- افزایش سریع شمار افراد سالمند به یکی از چالشهای کشورهای کشورهای شرق آسیا و منطقه اقیانوسیه از جمله مالزی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072147/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7