افزایش جنگ‌ها در یک دهه اخیر؛ ۲۰۲۴ چگونه رقم می‌خورد؟
تهران- ایرنا- ۲۰۲۳، در صحنه جهانی سالی پرخشونت بود. جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد که منجر به کشته شدن هزاران انسان از جمله بسیاری از زنان و کودکان شد و جنگ تلخ میان روسیه و اوکراین بدون وقفه یا پایانی ادامه یافت، آفریقا نیز چهره جنگ را دوباره تجربه کرد؛ جنگ‌هایی که مردم غیردرگیر جهان را نیز متاثر و نگران از تبعات درگیری‌ها ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85340002/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF