اعضای اتحادیه اروپا برای آزمایش کرونا از مسافران چینی موافقت نکردند/ تاکید بر رویکرد احتیاطی


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا چهارشنبه شب اعلام کرد که کشورهای عضو درباره انجام تست کرونا از مسافران ورودی چین به توافق نرسیده اند اما توصیه کردند که اعضا رویکرد احتیاطی هماهنگ شده داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989602/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA