اعتراض شدید چین به شلیک آمریکا به "بالُن غیرنظامی"


تهران – ایرنا – در پی اقدام نظامی آمریکا مبنی بر هدف قراردادن و سرنگون کردن یک بالن چینی که پکن اصرار به تحقیقاتی بودن و غیرنظامی و غیراطلاعاتی بودن آن دارد، وزارت امور خارجه چین مراتب شدید اعتراض و نارضایتی خود را از طرف آمریکایی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019655/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C