استفاده شخصی از بالگرد دولتی، کار دست رییس جمهور فیلیپین داد
تهران- ایرنا- رییس جمهور فیلیپین برای استفاده خانوادگی از بالگرد دولتی، با هدف رسیدن به یک کنسرت، مورد انتقاد شدید احزاب و رسانه‌ها قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85361179/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF