ادامه مذاکرات راهبردی نظامی آمریکا و کره جنوبی علیه کره شمالی


تهران- ایرنا – پنجاه و پنجمین جلسه مشورتی امنیتی وزیران دفاع کره جنوبی و آمریکا با هدف جستجو برای ارتقای راهبردهای مشترک نظامی علیه فعالیت های اتمی کره شمالی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289291/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C