اتحادیه اروپا خواستار مشارکت چین در روند صلح اوکراین شد
تهران- ایرنا- اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا از چین خواست تا به طور سازنده در روند صلح اوکراین مشارکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315374/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF