آیا راه حل اقتصادی چین، جنگ تجاری جدیدی به راه خواهد انداخت؟
تهران- ایرنا- بلومبرگ در گزارشی نوشت که راه حل جدید دولت شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین با ایجاد موج جدیدی از تنش‌های تجاری در سراسر جهان ممکن است جنگ تجاری جدیدی را به راه بیاندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347408/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA