آمریکا فروش احتمالی موشک های هوا به زمین به ژاپن را تایید کرد


تهران – ایرنا – در ادامه روند رو به رشد تلاش آمریکا برای تقویت حضور و نفوذ نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در منطقه شرق آسیا، خبرگزاری رسمی ژاپن از طرح فروش موشک های هوا به زمین آمریکا برای نصب بر روی جنگنده های ژاپنی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214054/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF