آمار قربانیان زمین‌لرزه ژاپن از ۲۰۰ تن عبور کرد/ ۱۰۰ نفر همچنان مفقود
تهران – ایرنا – مقامات ژاپن آخرین آمار قربانیان زلزله اخیر این کشور را ۲۰۰ نفر و شمار مفقودین را هم بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85348694/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86