آثار مخرب تغییرات اقلیمی بر محصولات کشاورزی ژاپن


تهران- ایرنا- تاثیرات مخرب اقلیمی سبب بروز خسارات فراوان بر برنج در ژاپن شده و موجبات افزایش بهای سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی را فراهم آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251210/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86